VAPAC

VAPAC stoomcilinder CM-1-2L-2WO

MV2-4, LMV1-4
€ 187,00

VAPAC stoomcilinder CM-2N-2WA

V(P)8, V5, V9, LE09(P)
€ 159,00

VAPAC stoomcilinder CM-3N-3WA

V(P)15(E3), LE18(P)
€ 209,00

VAPAC stoomcilinder CD-4N-6WB

V(P)30/5, V(P)40/5, V(P)80/5, LE45(P), LE90(P)
€ 370,00

VAPAC stoomcilinder CD-4N-3WB

V(P)30/5, LE30(P),LE60(P)
€ 355,00

VAPAC stoomcilinder CD-4H-6WB

V(P)30/5, LE60(P)
€ 370,00

VAPAC stoomcilinder CD-4H-3WB

V(P)30/5, LE30(P),LE60(P)
€ 355,00

Stoominlaat

€ 179,00